Obchodné podmienky

1

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti medzi predávajúcim InSitu.sk, Mgr. Andrej Košút – Insitu, J. C. Hronského 1172/13, 953 01 Zlaté Moravce, IČO:48243434, DIČ:1086165509 (ďalej len „InSitu.sk“) a kupujúcim pri uzatváraní kúpnych zmlúv prostredníctvom internetu, cez e-shop umiestnený na internetovej stránke www.insitu.sk.

2 Zákazník

Zákazníkom sa myslí každá fyzická osoba spôsobilá na právne úkony alebo právnická osoba, ktorá prejavila záujem nakupovať tovar na internetovej stránke www.insitu.sk. Nákup na InSitu.sk je možné realizovať ako neregistrovaný alebo registrovaný zákazník. Registrovaným zákazníkom je každý zákazník, ktorý vyplnil registračný formulár a zriadil si u nás zákaznícke konto. Registrácia nie je nevyhnutnou podmienkou využívania e-shopu, v prípade registrácie však získate viacero výhod, ktoré Váš nákup zjednodušia či zlacnia:

 • možnosť čerpať špeciálne zákaznícke zľavy
 • údaje potrebné pre vybavenie objednávky zadávate len raz, nie pri každom nákupe
 • informácie o stave vybavovania Vašich objednávok
 • prehľad doteraz zakúpeného tovaru
 • možnosť pridávať hodnotenie k tovaru
 • Whishlist

3 Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy

K uzatvoreniu kúpnej zmluvy, na základe ktorej InSitu.sk dodá zákazníkovi tovar, dochádza na základe návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy (objednávky) a písomného prijatia návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy (potvrdenia objednávky) zo strany InSitu.sk. Objednávka sa realizuje vložením tovaru do nákupného košíka, vyplnením objednávkového formulára a následným objednaním kliknutím na tlačidlo „Potvrdiť objednávku“. Po spracovaní Vašej objednávky Vám na vami zadanú emailovú adresu zašleme potvrdenie objednávky, čím dochádza k uzavretiu kúpnej zmluvy. Vaša objednávka bude zároveň archivovaná vo Vašom zákazníckom konte na internetovej stránke www.insitu.sk. Akákoľvek zmena objednávky po uzavretí kúpnej zmluvy je možná len po vzájomnej dohode zákazníka a InSitu.sk.

4 Cena tovaru

Kúpna cena tovaru je v ponuke e-shopu uvedená zvlášť pri každom tovare, pričom pre zákazníka platí vždy cena aktuálna v čase vytvorenia objednávky. Všetky ceny tovarov sú uvádzané ako konečné, nezahŕňajú však cenu dodania tovaru. Nie sme platcami DPH. Akciové ceny sú uvedené aj s preškrtnutou pôvodnou cenou tovaru. Platné sú do ukončenia akcie alebo do vypredania zásob.

5 Spôsob platby

Kúpnu cenu je možné zaplatiť jedným z nasledujúcich spôsobov:

 • Platba vopred bankovým prevodom - pred úhradou kúpnej sumy na náš účet počkajte prosím na potvrdenie objednávky. Platba musí byť realizovaná najneskôr do 10 dní od potvrdenia objednávky.
 • Dobierka

V každej zásielke je priložený daňový doklad (faktúra), ktorý zároveň slúži ako dodací a záručný list. Ak doklad chýba, prosíme informuje nás čo najskôr telefonicky alebo e-mailom (Kontakty). Záväzok zákazníka zaplatiť kúpnu cenu je splnený až po odovzdaní kúpnej ceny doručovateľovi (Slovenská pošta, kuriérska služba GLS) alebo pripísaním kúpnej ceny na účet InSitu.sk.

6 Poštovné a iné poplatky

K uvedeným cenám tovaru pripočítavame nasledovné poštovné podľa spôsobu dodania:

Služba

Do 50 € (vrátane)

Nad 50 €

Slovenská pošta - dobierka

3,90 €

1,00 €

Slovenská pošta - platba vopred

3,00 €

1,00 €

Kuriér GLS - dobierka

5,50 €

2,00 €

Kuriér GLS - platba vopred

4,50 €

2,00 €

V prípade rozdelenia jednej objednávky na viac zásielok na základe Vášho želania Vám bude účtované poštovné za každú zásielku samostatne. Uvedené poplatky platia pre odoslanie balíkov v rámci Slovenska, tovar mimo územia Slovenska nedodávame. Balné či ďalšie iné poplatky neúčtujeme.

7 Dodacie lehoty

Dodacia lehota je uvedená zvlášť pri každom tovare a zodpovedá počtu pracovných dní od uzavretia kúpnej zmluvy, do ktorých balík s daným tovarom zvyčajne odovzdávame doručovateľovi, tento údaj má však len orientačný charakter. Dodacia lehota závisí najmä od dostupnosti tovaru na sklade InSitu.sk alebo dodávateľov. Tovary, ktoré máme na sklade vo Vami požadovanom množstve, zvyčajne zasielame do dvoch pracovných dní po prijatí objednávky. Odoslanie tovarov, ktoré sú na sklade u dodávateľov zvyčajne trvá do 14 pracovných dní. K tejto dobe si treba prirátať čas potrebný na doručenie tovaru doručovateľom (Slovenská pošta, kuriérska služba GLS). Nezodpovedáme za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú doručovateľom alebo nesprávne uvedenou adresou prijímateľa. Pri platbe vopred bankovým prevodom začína dodacia lehota plynúť od pripísania kúpnej ceny na účet InSitu.sk, za podmienky správne vyplneného variabilného symbolu umožňujúceho priradiť platbu k objednávke. O prípadných mimoriadnych posunoch v doručovaní Vás budeme vopred informovať.

V prípade, že nie je možné dodať objednaný tovar v stanovenom termíne, informujeme zákazníka a oznámime mu predpokladaný náhradný termín dodania tovaru. Ak sa nám tovar nepodarí zabezpečiť ani v náhradnom termíne, máte právo od zmluvy odstúpiť. Ak je tovar nedostupný u dodávateľa z dôvodu vypredania či stiahnutia tovaru z predaja, zákazníka informujeme o možnosti zrušenia, respektíve rozdelenia objednávky. V prípade úhrady kúpnej ceny Vám finančné prostriedky vrátime najneskôr do 14 dní na účet, z ktorého ste platbu realizovali, pokiaľ sa nedohodneme inak.

8 Miesto a spôsob dodania tovaru

Miestom dodania je adresa uvedená v objednávke vyplnenej zákazníkom a tiež v potvrdení objednávky potvrdzujúcom uzavretie kúpnej zmluvy. Tovar mimo územia Slovenska nedodávame.

Spôsob prepravy tovaru do miesta dodania si môže zákazník vybrať v procese objednávania tovaru:

 • Slovenská pošta (doručenie zvyčajne do 2 pracovných dní od odovzdania zásielky doručovateľovi)
 • Kuriér GLS (doručenie zvyčajne do 1-2 pracovných dní od odovzdania zásielky doručovateľovi)

O tom, že Vaša objednávka bola odovzdaná doručovateľovi Vás budeme informovať e-mailom. Ak Vám tovar nebol doručený ani do 7 dní po našom e-maile, kontaktujte nás čo najskôr telefonicky alebo e-mailom (Kontakty). Ak ste zaregistrovaný, aktuálny stav vybavovania Vašej objednávky si môžete kedykoľvek pozrieť aj vo Vašom účte na www.insitu.sk.

Záväzok dodať tovar je splnený jeho odovzdaním zákazníkovi v mieste dodania uvedenom v objednávke. Zákazník je povinný prevziať tovar v dohodnutom mieste a čase osobne, alebo zabezpečiť jeho prevzatie. Záväzok dodať tovar sa považuje za splnený aj v prípade, ak si zákazník neprevezme tovar v dohodnutom mieste a čase, resp. odmietne tovar prevziať bez zjavného dôvodu. Spolu s tovarom dostane zákazník účtovný doklad (faktúra), ktorý zároveň slúži ako dodací a záručný list.

Pri prevzatí zásielky je zákazník povinný skontrolovať zásielku, či nebol poškodený obal zásielky (mechanické poškodenie spôsobené prepravou) a či je tovar bez chýb. V prípade viditeľného poškodenia zásielky alebo tovaru odporúčame zásielku neprevziať a o uvedenej skutočnosti nás bezodkladne informovať telefonicky alebo e-mailom (Kontakty).

9 Zrušenie objednávky

Dokiaľ nebola objednávka expedovaná (postúpená doručovateľovi na doručenie), môže zákazník objednávku zrušiť telefonicky alebo e-mailom (Kontakty), potrebné je uviesť číslo Vašej objednávky. Zrušenie objednávky bude potvrdené zaslaním e-mailu. V prípade odvolania objednávky neúčtujeme žiadne penále ani iné poplatky. Ak už bola kúpna cena zaplatená, túto Vám vrátime najneskôr do 14 dní na účet, z ktorého ste platbu realizovali, pokiaľ sa nedohodneme inak.

InSitu.sk si vyhradzuje právo zrušiť Vašu objednávku alebo jej časť v prípade, že tovar bol vypredaný, už sa nevyrába či nedodáva. Kúpnu zmluvu tiež možno zrušiť, pokiaľ pri platbe vopred bankovým prevodom zákazník do 10 dní od uzavretia kúpnej zmluvy neuhradí kúpnu cenu za objednaný tovar. V prípade, ak si zákazník tovar bez zjavného dôvodu neprevezme, tovar sa nám vráti späť a zákazník nereaguje na naše upozornenia, kúpna zmluva bude rovnako zrušená a od zákazníka máme právo požadovať náhradu nákladov spojených s vrátením tovaru. O zrušení kúpnej zmluvy Vás budeme bezodkladne informovať e-mailom. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti Vám budú finančné prostriedky vrátené do 14 dní na účet, z ktorého ste platbu realizovali, pokiaľ sa nedohodneme inak. Preukázateľné nároky voči zákazníkovi sme oprávnení uspokojiť z peňažných prostriedkov zaplatených zákazníkom a vrátiť mu sumu zníženú o tieto nároky.

10 Reklamovanie tovaru

Na všetok predávaný tovar je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba 24 mesiacov, ktorá začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom. Záručný servis zabezpečuje prevádzkovateľ internetového obchodu.

Zaväzujeme sa odoslať tovar bez chýb v množstve, zložení a s cenou podľa potvrdenej objednávky s priloženým daňovým dokladom (faktúrou). Nenesieme zodpovednosť za obsahovú náplň knihy, mapy či iného produktu, oneskorené doručenie tovaru zavinené doručovateľom, oneskorené doručenie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa, poškodenie zavinené doručovateľom. Záruka sa nevzťahuje na chyby tovaru vzniknuté v dôsledku opotrebenia, nesprávneho či nadmerného používania tovaru, či na chyby, pre ktoré bola poskytnutá zľava z ceny tovaru.

Zákazník je povinný skontrolovať zásielku pri jej prevzatí. Nekompletnosť zásielky, mechanické poškodenie tovaru či absenciu správne vyplneného daňového dokladu (faktúry) je nutné oznámiť do 2 pracovných dní od prevzatia zásielky telefonicky alebo e-mailom (Kontakty), neskoršie takéto reklamácie nemusia byť uznané.

Ak chcete zakúpený tovar reklamovať, vopred nás, prosím, kontaktujte telefonicky alebo e-mailom (Kontakty). Následne po dohode s nami reklamovaný tovar zašlite na adresu Mgr. Andrej Košút - Insitu, J. C. Hronského 13, 953 01 Zlaté Moravce. Tovar zašlite ako list alebo balík doporučenou zásielkou, neposielajte nám ho dobierkou. K tovaru priložte kópiu daňového dokladu (faktúra), ktorý sme Vám poslali s tovarom a kópiu potvrdenia o doručení vystavenú doručovateľom.

Po prevzatí reklamovaného tovaru Vás budeme e-mailom informovať o postupe riešenia reklamácie. Pokiaľ bude reklamácia uznaná a chyba na výrobku nemôže byť odstránená, podľa Vášho rozhodnutia Vám reklamovaný tovar buď vymeníme kus za kus, poskytneme iný, ktorý si vyberiete (do hodnoty reklamovaného tovaru), poskytneme zľavu na reklamovaný tovar, prípadne môžete od zmluvy odstúpiť. Reklamácia bude vybavená v čo najkratšom čase, najneskôr však do 30 dní od prevzatia reklamovaného tovaru. O výsledku reklamácie budete informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania e-mailom a spolu s tovarom Vám bude doručený reklamačný protokol. Zákazník má právo na úhradu nevyhnutných nákladov (najmä poštovného), ktoré mu vznikli v súvislosti s oprávnenou reklamáciou tovaru.

11 Odstúpenie od zmluvy

V zmysle zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov je zákazník v súlade s ustanovením § 7 tohto zákona oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v lehote do 14 dní od prevzatia tovaru. V prípade, ak v rámci jednej objednávky bol tovar dodaný oddelene, lehota na odstúpenie plynie okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný.

V súlade s ustanovením § 7 odsek 6 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku zákazník nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je napríklad:

 • predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil
 • predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale

Odstúpenie od zmluvy nám zašlite poštou alebo prostredníctvom e-mailu (Kontakty). Potrebné je uviesť Vaše kontaktné údaje, číslo objednávky, popis tovaru a číslo bankového účtu, na ktorý chcete vrátiť peniaze. Prípadne môžete použiť náš formulár. Odstúpenie od zmluvy bude potvrdené zaslaním e-mailu.

Odstúpením od zmluvy sa kúpna zmluva ruší od začiatku. Zákazník môže uplatniť odstúpenie aj vo vzťahu k časti predmetu zmluvy (ak predmetom zmluvy bolo dodanie viacerých tovarov) a v takom prípade sa zmluva ruší len v tejto časti.

Zákazník je povinný najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť na adresu Mgr. Andrej Košút - Insitu, J. C. Hronského 13, 953 01 Zlaté Moravce. Tovar zašlite ako list alebo balík doporučenou zásielkou, neposielajte nám ho dobierkou. K tovaru priložte kópiu daňového dokladu (faktúra), ktorý sme Vám poslali s tovarom a kópiu potvrdenia o doručení vystavenú doručovateľom. Lehota na vrátenie tovaru sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Náklady spojené s vrátením tovaru znáša zákazník.

Tovar nám prosím doručte kompletný, podľa možnosti v originálnom obale, nepoužívaný a hlavne nepoškodený. Zákazník zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku nešetrného zaobchádzania s tovarom.

Kúpnu cenu Vám vrátime najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy na účet, ktorý ste uviedli, pokiaľ sa nedohodneme inak. Kúpnu cenu však nie sme povinní vrátiť, dokiaľ nám nie je doručený tovar alebo kým nám zákazník nepreukáže spätné zaslanie tovaru. Pri odstúpení od zmluvy Vám budú rovnako vrátené náklady dodania tovaru v rozsahu najlacnejšieho bežného spôsobu doručenia, ktorý Vám ponúkame (poštovné za doručenie zásielky Slovenskou poštou).V prípade neoprávneného odstúpenia od zmluvy Vám bude tovar vrátený na Vaše náklady. Preukázateľné nároky voči zákazníkovi sme oprávnení uspokojiť z peňažných prostriedkov zaplatených zákazníkom a vrátiť mu sumu zníženú o tieto nároky.

12 Ochrana osobných údajov

Osobné údaje registrovaných aj neregistrovaných zákazníkov sú zhromažďované a spracovávané výlučne v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov za účelom uzavretia a plnenia kúpnej zmluvy a to v nasledujúcom rozsahu:

 • meno a priezvisko
 • adresa, voliteľne ďalšie adresy
 • e-mailová adresa
 • voliteľne telefónne číslo
 • obchodný názov, IČO, DIČ a IČ DPH (len ak nakupujete ako živnostník alebo právnická osoba)

Tieto údaje sú spracovávané pri vybavovaní objednávok, vystavovaní faktúr, doručovaní objednaného tovaru, evidencii kúpnych zmlúv či zákazníkov, pri vybavovaní prípadných reklamácií, ako aj pri zasielaní komerčných informácií či iných marketingových aktivitách InSitu.sk. Zákazník registráciou, prípadne uzavretím kúpnej zmluvy udeľuje súhlas so zhromažďovaním a spracúvaním svojich osobných údajov v uvedenom rozsahu.

Vaše osobné údaje nebudú nikde zverejňované, ani poskytnuté žiadnym iným subjektom, s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre vybavenie Vašej objednávky (Slovenská pošta, kuriérska služba GLS).

Ako registrovaný zákazník môžete svoje osobné údaje kedykoľvek zmeniť po prihlásení do svojho účtu na stránke www.insitu.sk. V prípade, že si želáte zrušiť svoju registráciu, požiadajte nás o to poštou či e-mailom (Kontakty) a Váš účet bude deaktivovaný.

13 Používanie materiálov zo stránky

© 2015-2019 InSitu.sk

Všetky práva vyhradené. Akékoľvek použitie obsahu, či už častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, obrázkov, fotografií či ukážok akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom je bez písomného povolenia InSitu.sk zakázané.

14 Záverečné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzavretej medzi InSitu.sk a zákazníkom a sú záväzné pre obe strany.

Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami kúpnej zmluvy, t.j. objednávkou a potvrdením objednávky, ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok a príslušnými právnymi predpismi.

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 19.12.2019. Akékoľvek ich zmeny nadobúdajú účinnosť dňom zverejnenia na internetovej stránke InSitu.sk.